Regulamin korzystania z serwisu internetowego Centrum Finansowe Tanie-Kredyty.com.pl

 1. Postanowienia ogólne

  Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Centrum Finansowe Tanie-Kredyty.com.pl", zwany dalej Regulaminem określa zasady nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników Indywidualnych z serwisu Centrum Finansowe Tanie-Kredyty.com.pl, określanym w dalszej części niniejszego dokumentu jako serwis Tanie-Kredyty.com.pl, w ramach którego firma Artweb-Media zamieszcza informacje z zakresu tematyki finansowej, bankowej i ekonomicznej.

 2. Definicje

  Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają:

  Artweb-Media – firma będąca twórcą oraz właścicielem praw do serwisu Tanie-Kredyty.com.pl, uprawniona do dysponowania jego zasobami.

  Serwis – oznacza serwis internetowy Tanie-Kredyty.com.pl dedykowany tematyce finansowej, ekonomicznej, bankowej.

  Zasoby Serwisu – informacje udostępniane Użytkownikom w ramach serwisu, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie, materiały obejmujące w szczególności artykuły, notki na forach, formularze kontaktowe. Na zasoby serwisu składa się serwis informacyjny.

  Serwis Informacyjny – są to zasoby serwisu, do których każdy z Użytkowników Indywidualnych ma możliwość dostępu bez potrzeby dokonywania procedury rejestracji.

  Użytkownik Indywidualny – oznacza osobę fizyczną korzystającą z zasobów Serwisu w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.

 3. Określenie zasad dostępu do zasobów serwisu przez Użytkowników Indywidualnych

  • Użytkownik Indywidualny nie musi spełniać żadnych formalności, aby uzyskać dostęp do części Zasobów Serwisu określanej mianem Serwisu Informacyjnego. Dostęp ten nie wymaga także od Użytkownika dokonania rejestracji w systemie Serwisu.
  • Artweb-Media rekomenduje korzystanie z serwisu w najbardziej aktualnych wersjach wszystkich powszechnie dostępnych przeglądarek.
  • Systemy informatyczne Użytkowników Indywidualnych powinny mieć włączoną obsługę cookies i włączony Javascript.
 4. Zobowiązania Artweb-Media

  Artweb-Media zapewnia Użytkownikom Indywidualnym nieodpłatny dostęp do zasobów Serwisu Informacyjnego na czas nieokreślony.

 5. Zobowiązania Użytkownika Indywidualnego

  • Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
  • Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, że w odniesieniu do danych oraz innych materiałów zawartych w Zasobach Serwisu, zarówno takich, które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich, które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne ich wykorzystywanie w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej.
 6. Odpowiedzialność Stron

  • Artweb-Media oświadcza, iż materiały oraz informacje składające się na Zasoby Serwisu, są zbierane i redagowane z należytą starannością. Z uwagi na specyfikę świadczonych przez siebie usług Artweb-Media nie ponosi jednak odpowiedzialności za prawdziwość, dokładność i merytoryczną zawartość informacji objętych zasobami serwisu, a także za decyzje użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów serwisu.
  • Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za treść podanych przez siebie informacji, jak i umieszczanych w serwisie tekstów.
  • Artweb-Media nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika lub zasobów danych w trakcie lub w związku z korzystaniem z Zasobów Serwisu – w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego Użytkownika wirusów komputerowych.
  • Artweb-Media nie odpowiada ponadto za przypadki braku dostępności Zasobów Serwisu zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.
 7. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników serwisu

  • Dane osobowe Użytkowników, którzy prawidłowo wysłali formularz kontaktu w systemie Serwisu, przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Użytkownicy, którzy wypełnili formularz, tym samym wyrażają zgodę na przetwarzane danych osobowych i wykorzystywanie ich tylko do wewnętrznych celów statystycznych i marketingowych.
  • Jednocześnie mają prawo wglądu do swoich danych, ich poprawienia lub usunięcia. Administratorem danych osobowych jest Artweb-Media, ul. Braci Gierymskich 156, 51-640 Wrocław. Użytkownicy, którzy wypełnili formularz, zgodnie z ustawą z dnia 26.08.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, obowiązującą od 10 marca 2003 roku, wyrażają także zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną.
  • Skorzystanie z prawa domagania się usunięcia danych z systemu Serwisu jest realizowane poprzez wysłanie do administratora danych drogą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika. Żądania należy kierować na adres mailowy: kontakt [at] tanie-kredyty.com.pl.
  • Skorzystanie z prawa domagania się usunięcia danych z systemu Serwisu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika z Serwisu.
 8. Postanowienia końcowe Regulaminu

  • Niniejszy Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
  • W przypadku zmiany Regulaminu jego doręczenie Użytkownikom odbywać się będzie poprzez umieszczenie szczegółów na stronach Serwisu.
  • Żadna ze Stron nie może przenieść na osobę trzecią uprawnień wynikających z Umowy bez pisemnej zgody drugiej ze Stron.
  • Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Serwisu można kierować pocztą tradycyjną na adres siedziby: Artweb-Media, ul. Antoniego Wiwulskiego 27/6,  51-629 Wrocław, oraz pocztą mailową: info [at] artweb-media.com.
  • Reklamacje dotyczące Serwisu należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej: info [at] artweb-media.com.
  • Informacje na temat wyniku postępowania reklamacyjnego są przekazywane zainteresowanym za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od wyjaśnienia przez Artweb-Media zgłoszonego do reklamacji zdarzenia. Postępowanie reklamacyjne nie powinno trwać dłużej niż 2 miesiące od dnia zgłoszenia reklamacji.
  • Strony umowy zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania sporów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.
  • W przypadku braku polubownego rozwiązania, spory pomiędzy Stronami będą podlegały rozstrzygnięciu przez właściwy miejscowo i rzeczowo Sąd Gospodarczy.