Wielu z nas często zastanawia się, jak to jest mieć dużo pieniędzy...Jedni, by spełnić swoje marzenie, ciężko pracują, można nawet rzec, że ponad swoje siły i możliwości. Drudzy z kolei codziennie grają w gry liczbowe...

Inwestycjami komercyjnymi nazywamy aktywa finansowe, nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które są wykorzystywane do osiągnięcia korzyści finansowych.Inwestycje komercyjne ze względu na długość pozostania w dyspozycji inwestora dzielą się na inwestycje długoterminowe i inwestycje krótkoterminowe.

Inwestycjami długoterminowymi nazywamy inwestycje, które nie są przeznaczone do sprzedaży przed upływem 12 miesięcy, inaczej nazywane inwestycjami komercyjnymi.

Do inwestycji długoterminowych zalicza się

Udziały w obcych jednostkach w postaci wkładów pieniężnych bądź wkładów rzeczowych, tzw.

Inwestycje krótkoterminowe dotyczą takich aktywów finansowych jak udziały i akcje, papiery wartościowe przeznaczone do zbycia oraz udzielone pożyczki płatne i wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Za krótkoterminowe aktywa finansowe uważa się również...

Inwestowanie stało się od jakiegoś czasu elementem naszej kultury społecznej a wpływ na nie ma wiele czynników nie tylko społecznych ale i psychologicznych. Okazuje się bowiem, że na nasz proces decyzyjny wpływają rożnego rodzaju emocje...

Inwestycje w nieruchomości to dość popularny i uważany za bezpieczny sposób lokowania wolnego kapitału. Zysk z takiej inwestycji jest osiągalny w długim okresie czasu więc jest to zdecydowanie propozycja dla osób planujących długoterminowy rozwój swojego...